Hệ thống giữ xe thông minh được phát triển nhằm giải quyết nhu cầu kiểm soát xe và trông xe, quản lý bãi giữ xe ứng dụng thẻ chíp thông minh kết hợp hệ thống camera ghi nhận các hình ảnh vào ra bãi xe.