Phần mềm quản lý giữ xe Tckparking tích hợp các tính năng như: phần mềm quản lý giữ xe miễn phí, Phần mềm quản lý giữ xe tính tiền theo lượt, Phần mềm quản lý giữ xe tính tiền theo giờ, Phần mềm quản lý giữ xe tính tiền theo luỹ tiến, Phần mềm quản lý giữ xe vé tháng, Quản lý thẻ xe, quản lý các loại xe, quản lý nhân viên kip trực